Zasady i warunki Bony Farma

AV CZ / 79 1 stycznia 2011

Niniejsze warunki Bony Farma - Animal Health bv. ustanowione na mocy Coordinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) ESC i wchodzą w życie 1 stycznia 2011.

Niniejsze warunki mają zastosowanie do Bony Farma - Animal Health bv.

Artykuł 1 - Definicje

Okres do namysłu: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
Konsument: osoba, która nie działa w imieniu organizacji lub zawodu i zobowiązuje się do zawierania umów na odległość z przedsiębiorcą;
Dzień: dzień kalendarzowy;
Length transaction:  umowy zawierane na odległość, które skutkują szeregiem produktów i / lub usług, w przypadku których zobowiązania do dostawy i zakupu są rozłożone w czasie;
Długość transakcji: w każdy sposób konsument lub przedsiębiorca musi osobiście zbierać wszelkie informacje kierowane do niego i przechowywać te informacje w celu wykorzystania w przyszłości;
Prawo odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość w okresie do namysłu;
Przedsiębiorca: osoba, która oferuje produkty i / lub usługi na odległość;
Umowy zawierane na odległość: umowa, w której system, z którego korzysta przedsiębiorca, służy do sprzedaży produktów i / lub usług na odległość;
Technologia komunikacji na odległość: sposób porozumiewania się i zawarcia umowy, gdy obie strony nie są jednocześnie obecne.

 

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Bony-Farma - Animal Health B.V.
Handel pod nazwą: Bony Farma - Animal Health bv
Adres biznesowy: Julianalaan 7 A 
6191 AL Beek (NL)
Numer telefonu: 0031 46-4371885
Dostępność: Poniedziałek-piątek od 8.30 do 18.00
Sobota od 10:00 do 12:00
Adres e-mailowy: info@bonyfarma.com
Numer KvK: NL508316660000
Numer VAT: NL822947547B01
Konto bankowe: Holandia: Rabobank 130679976 
IBAN: NL61RABO0130679976 
BIC code: RABONL2U 
 
Paypal: info@bonyfarma.com
 

 

Artykuł 3 - Możliwość zastosowania

 • 1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do każdej oferty składanej przez konsumenta oraz do każdej umowy zawieranej na odległość między konsumentem a przedsiębiorcą.
 • 2. Przed zawarciem umowy na odległość warunki są przedstawiane konsumentowi. Jeżeli jednak z uzasadnionych przyczyn nie będzie to możliwe, przedsiębiorca przed zawarciem umowy umożliwi konsumentowi zapoznanie się z regulaminem w firmie i na jego żądanie nieodpłatnie przesyła konsumentowi .
 • 3. W przypadku zawarcia umowy na odległość drogą elektroniczną poprzedni zapis może się różnić i przed zawarciem umowy na odległość regulamin może zostać przesłany konsumentowi drogą elektroniczną. W takim przypadku konsument musi zapisać regulamin na trwałym nośniku. Jeżeli jednak nie jest to możliwe z uzasadnionych powodów, przed zawarciem umowy można zapoznać się z regulaminem w formie elektronicznej oraz przesłać konsumentowi na żądanie regulamin drogą elektroniczną.
 • 4. W przypadku gdy zastosowanie mają nie tylko warunki ogólne, ale także szczególne warunki dotyczące produktów i usług, akapity drugi i trzeci stosuje się odpowiednio, a konsument może odwołać się, w przypadku sprzecznych warunków, od warunków najkorzystniejszych.

 

Artykuł 4 - Dostawa

 • 1. Jeśli oferta ma ograniczony czas trwania lub jest realizowana na warunkach, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.
 • 2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis prezentowanych produktów i / lub usług. Opis będzie wystarczająco precyzyjny, aby właściwie ocenić ofertę konsumenta. Gdy przedsiębiorca wykorzystuje obrazy, muszą one być prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów i / lub usług. Oczywiste pomyłki lub pomyłki w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
 • 3. Każda oferta zawiera takie informacje, aby konsument rozumiał swoje prawa i obowiązki związane z przyjęciem oferty. W szczególności:
  • cena z VAT;
  • ożliwe koszty dostawy;
  • w jaki sposób porozumienie zostanie osiągnięte i jakich działań wymagają;
  • czy skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
  • sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy;
  • termin przyjęcia oferty lub termin przestrzegania ceny;
  • poziom stawki za porozumiewanie się na odległość, jeżeli koszt wykorzystania techniki porozumiewania się na odległość jest obliczany na innej podstawie niż zwykła stawka podstawowa za środek porozumiewania się;
  • czy umowa została złożona po przyjęciu, a jeśli tak, w jaki sposób można skonsultować się z tymi konsumentami;
  • w jaki sposób konsument przed zawarciem umowy może zweryfikować informacje podane przed zawarciem umowy;
  • dowolny język, w którym oprócz niderlandzkiego można zawrzeć umowę;
  • zachowanie przedsiębiorcy i sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi zachowaniami za pośrednictwem komunikacji elektronicznej; i
  • minimalny czas trwania umowy zawieranej na odległość w przypadku przedłużającej się transakcji.

 

Artykuł 5 - Porozumienie

 • 1. Umowa, z zastrzeżeniem ust. 4, zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez konsumenta oferty i odpowiednich warunków.
 • 2. Jeżeli konsument przyjmie ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca musi potwierdzić ofertę drogą elektroniczną. Dopóki oferta nie zostanie potwierdzona, konsument ma możliwość rozwiązania oferty.
 • 3. W przypadku elektronicznej realizacji oferty przedsiębiorca musi zapewnić zachowanie umowy z należytym uwzględnieniem wsparcia technicznego i organizacyjnego oraz bezpiecznego środowiska internetowego. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca musi zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 • 4. Przedsiębiorca jest w stanie - w granicach prawa - sprawdzić umowę płatności konsumenta, a także wszystkie fakty i czynniki, aby zapewnić prawidłowe zawarcie umowy. W przypadku, gdy wynik takiego dochodzenia uzasadnia zawarcie porozumienia, z uzasadnionych powodów, przedsiębiorca nie jest uprawniony, z wystarczającą motywacją, do odstąpienia od umowy lub wprowadzenia szczególnych warunków.
 • 5. Przedsiębiorca przekaże konsumentowi informacje dotyczące produktu i / lub usługi listownie lub w taki sposób, aby konsument mógł przechowywać te informacje na trwałym nośniku, takie jak:
  • a. adres siedziby przedsiębiorcy, pod którym konsument może składać reklamacje;
  • b. warunki, na jakich iw jaki sposób konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy lub jasne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa odstąpienia;
  • c. informacje o istniejących usługach posprzedażnych i gwarancjach;
  • d. warunki dotyczące danych, o których mowa w ust. 4 pkt 3, chyba że przedsiębiorca dostarczył je konsumentowi już przed zawarciem umowy;
  • e. wymagania dotyczące wypowiedzenia umowy, jeżeli umowa obowiązuje na okres dłuższy niż rok lub jest nieokreślony.
 • 6. W przypadku transakcji długich klauzulę z poprzedniego paragrafu można zastosować tylko przy pierwszej dostawie.

 

Artykuł 6 - Prawo odstąpienia od umowy

Dostawa produktów:

 • 1. Konsument może rozwiązać umowę bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zakupu towaru. Bieg tego terminu rozpoczyna się pierwszego dnia po otrzymaniu towaru przez konsumenta lub wcześniej wskazanego przez konsumenta i wskazanego przez przedsiębiorcę przedstawiciela.
 • 2. W tym okresie konsument musi ostrożnie używać produktu i opakowania. Konsument może jedynie ostrożnie rozpakować produkt i użyć go do oceny, czy wolałby zachować. Gdy konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, musi zwrócić produkt wraz ze wszystkimi akcesoriami i - jeśli to możliwe - zwrócić go w oryginalnym stanie i opakowaniu do przedsiębiorcy, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.

Prowizja za usługi:

 • 3. Konsument może rozwiązać umowę bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi, licząc od pierwszego dnia zawarcia umowy.
 • 4.Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument musi zwrócić się do rozsądnych i jasnych instrukcji przekazanych przez przedsiębiorcę przy przyjmowaniu oferty lub przy świadczeniu usługi.

 

Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

 • 1. Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, koszty zwrotu ponosi konsument.
 • 2. Jeżeli konsument zapłacił kwotę, przedsiębiorca zwraca tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 30 dni po zwrocie lub odstąpieniu od umowy.

 

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 • 1. Jeżeli konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, przedsiębiorca może wyłączyć prawo do odstąpienia od oferty, ale tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie określone w ofercie przed wyrażeniem zgody na tę ofertę.
 • 2. Wyłączenie prawa odstąpienia jest możliwe tylko w przypadku produktów, które:
  • a. zostały specjalnie przygotowane przez przedsiębiorcę dla konsumenta;
  • b. mają charakter osobisty;
  • c. z natury nie mogą zostać zwrócone;
  • d. szybko się psują lub stają się przestarzałe;
  • e. podlegają zmianom cen w wyniku wahań na rynku finansowym, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • f. są (rozważane) wydania gazet lub czasopism;
  • g. są nagraniami audio lub wideo lub oprogramowaniem komputerowym z naruszoną pieczęcią.
 • 3. Wyłączenie prawa odstąpienia jest możliwe tylko w przypadku usług:
  • a. dotyczących zakwaterowania, transportu, wyżywienia lub wypoczynku w określonym dniu lub w określonym czasie;
  • b. których świadczenie rozpoczęło się, za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem okresu do namysłu;
  • c. dotyczące zakładów i loterii.

 

Artykuł 9 - Cena

 • 1. W okresie wskazanym w ofertach ceny produktów i / lub usług nie wzrosły, z wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmian stawek podatkowych.
 • 2. Niezależnie od poprzedniego ustępu, produkty lub usługi biznesowe, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i nad którymi operator nie ma kontroli, różnią się cenami. O możliwości wystąpienia różnicy w cenie informujemy z góry w ofercie.
 • 3. Podwyżki ceny w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub wykonawczych.
 • 4. Podwyżki ceny po tych 3 miesiącach od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraził na to zgodę i:
  • a. wynikają one z przepisów ustawowych i wykonawczych; lub
  • b. konsument ma prawo wypowiedzieć umowę z dniem wejścia w życie podwyżki.
 • 5. Cena produktów i / lub usług oferowanych w umowie zawiera podatek VAT.

 

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja

 • 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi spełniają warunki umowy określone w ofercie, uzasadnione wymagania dotyczące niezawodności i / lub użyteczności, a w dniu zawarcia umowy obowiązują przepisy prawa i / lub przepisy rządowe. Jeśli zostało to uzgodnione, przedsiębiorca zapewnia również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytku.
 • 2. Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie narusza praw i roszczeń, jakie konsument z umowy może dochodzić przeciwko przedsiębiorcy.

 

Artykuł 11 - Dostawa i wdrożenie

 • 1. Przedsiębiorca okaże najwyższy szacunek przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wykonania usług.
 • 2. Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał firmie.
 • 3. Z zastrzeżeniem postanowień art. 4 warunków, przedsiębiorca zrealizuje przyjęte zamówienia w terminie 30 dni, chyba że uzgodniono dłuższą dostawę. Jeśli dostawa się opóźni lub jeśli zamówienie nie zostanie zrealizowane lub zostanie zrealizowane tylko częściowo, konsument otrzyma powiadomienie nie później niż miesiąc po złożeniu zamówienia. Konsument ma w takim przypadku prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kary i prawo do odszkodowania.
 • 4. W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z poprzednim paragrafem, przedsiębiorca zwraca konsumentowi zapłaconą kwotę tak szybko, jak to możliwe, nie później jednak niż 30 dni po wygaśnięciu umowy.
 • 5. Jeżeli dostawa zamówionego produktu okaże się niemożliwa, przedsiębiorca podejmie próbę jego wymiany. Nie później niż w momencie dostawy informacja o wymianie będzie jasna i zrozumiała. W przypadku wymiany nie wyklucza się prawa do odstąpienia od umowy. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi przedsiębiorca.
 • 6.Ryzyko uszkodzenia i / lub utraty towaru ponosi konsument do momentu dostarczenia go konsumentowi lub wcześniej wyznaczonemu i ogłoszonemu przedstawicielowi, chyba że uzgodniono inaczej.

 

Artykuł 12 - Długość transakcji

 • 1. Konsument ma możliwość wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony w każdym czasie, z należytym uwzględnieniem zasad wypowiedzenia i wypowiedzenia do 30 dni.
 • 2. Umowa na czas określony ma maksymalny okres dwóch lat. Jeśli uzgodniono milczące przedłużenie umowy zawartej na odległość, umowa będzie obowiązywała na czas nieokreślony, a okres wypowiedzenia będzie wynosić do 30 dni.

 

Artykuł 13 - Zapłata

 • 1. O ile nie uzgodniono inaczej, kwoty należne od konsumenta muszą zostać zapłacone w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usługi, termin ten biegnie do konsument otrzymał potwierdzenie zawarcia umowy.
 • 2. Przy sprzedaży produktów konsumentom przedpłata nie może przekraczać 100%. W przypadku uzgodnienia płatności konsument nie może dochodzić żadnych praw związanych z wykonaniem produktów lub usług przed dokonaniem przedpłaty.
 • 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić przedsiębiorcy niedokładności w danych, dostarczonej lub określonej płatności.
 • 4. W przypadku niewywiązania się przez konsumenta z umowy przedsiębiorca, podlegający ograniczeniom ustawowym, ma prawo obciążyć klienta rozsądnymi kosztami.s.

 

Artykuł 14 - Uskarżanie się

 • 1. Przedsiębiorca ma dobrze nagłośnione reklamacje i załatwia reklamację w ramach niniejszej procedury reklamacyjnej.
 • 2. Reklamacja dotycząca wykonania umowy powinna nastąpić niezwłocznie, wyczerpująco i przejrzyście opisana oraz zgłoszona przedsiębiorcy, po stwierdzeniu przez konsumenta wady.
 • 3. Reklamacje złożone przedsiębiorcy będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Gdy reklamacja zajmie dłuższy przewidywalny czas rozpatrzenia, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni potwierdzając otrzymanie i wskazując, kiedy konsument może spodziewać się bardziej rozbudowanej odpowiedzi.

 

Artykuł 15 - Dodatkowe warunki

Dodatkowe lub odmienne postanowienia niniejszych warunków nie powinny być szkodliwe dla konsumenta i powinny być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł przechowywać te warunki w przystępny sposób na trwałym nośniku.

 

Artykuł 16 - Modyfikacja terminów przez Bony Farma - Animal Health bv

Zmiany niniejszych warunków wchodzą w życie dopiero po ich opublikowaniu w odpowiedni sposób, przy założeniu, że zmiany obowiązują w czasie trwania oferty, pierwszeństwo ma rozstrzygnięcie najkorzystniejszego dla nich regulaminu.